۹ ضرب المثل معروف انگلیسی

/۱/”All that glitters is not gold.”

Meaning: Not everything that looks valuable or attractive is necessarily valuable or good.

/۲/”Don’t put all your eggs in one basket.”

Meaning: Don’t risk everything on a single venture or investment.

/۳/”Actions speak louder than words.”

Meaning: What people do is more important than what they say.

/۴/”Two heads are better than one.”

   • Meaning: It’s better to have the input or advice of two people than just one./5/”The early bird catches the worm.”
    • Meaning: Those who act promptly or arrive early have a better chance of success./6/”A picture is worth a thousand words.”Meaning: Visual representation can convey a complex idea more effectively than words./7/”Don’t count your chickens before they hatch.”
     • Meaning: Don’t rely on something before it happens; it might not happen at all./8/”You can’t have your cake and eat it too.”
      • Meaning: You can’t have everything; sometimes you have to make choices.

       /۹/”Every cloud has a silver lining.”

        1. “همه‌چیز آن چه می‌لرزد، طلا نیست.”

         • توضیح: هر چیزی که چشم را به خود جلب می‌کند، به ضرورتاً ارزشمند یا خوب نیست.
        2. “تمام تخم‌گذارهایت را در یک سبد نگذار.”

         • توضیح: همه چیز را بر یک شانه ننهاده باش، مخصوصاً در مواقع ریسکی.
        3. ” عمل کردن بهتر از گفتن است.”

         • توضیح: اهمیت اعمال و رفتار بیشتر از کلمات و گفته‌هاست.
        4. “دو سر بهتر از یک سر است.”
         • توضیح: داشتن دیدگاه یا نظر دو نفر می‌تواند مفیدتر باشد.
        5. “پرنده زودرس کرم را گرفتار می‌کند.”
         • توضیح: افراد زودرس در انجام کارها موفق‌تر هستند.
        6. “تصویر هزار کلمه را ارزانی می‌خرد.”
         • توضیح: تصویر گویاتر از کلمات می‌تواند یک ایده پیچیده را بهتر انتقال دهد.
        7. “چمن همیشه در طرف دیگر دیوار سبزتر است.”

         • توضیح: مردم گاهی فکر می‌کنند وضعیت دیگران بهتر از وضعیت خودشان است.
        8. “خرسندانه ایستادن.”

         • توضیح: در مواقع دشوار، بهترین انتخاب را انجام دادن.
        9. “هر ابری حاوی یک لایه نقره‌ای است.”

         • توضیح: حتی در شرایط دشوار، یک نکته مثبت یا نتیجه‌ای مفید وجود دارد.
به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *